Sunday, February 23, 2014

ຄອບຄົວ...ໃນເຮືອນພໍ່ກິນເຫລົ້າຕິດສາວ

ແມ່ແຕ່ງຫນ້າຂາວທ່ຽວຫລິ້ນ

ໄປຖະຫວິນຂ້າງຫນ້າເຮືອນຊານບໍ່ເບິ່ງ

ປະໃຫ້ລູກນ້ອຍໄຫ້ນຳເຖົ້າຜູ້ຢູ່ເຮືອນບໍ່ດີດາຍ...

........

ໃນເຮືອນພໍ່ຮ່ຳຮູ້ລ້ຽງດູໃຫ້ກິນອີ່ມ

ແມ່ຍິ້ມຫວານປາກເວົ້າຈາຕ້ານຕໍ່ກັນ

ສຸດທີ່ອັດສະຈັນແທ້ໃນເຮືອນຫລັງໃຫຍ່

ມີແຕ່ສຸກຖ້ວນຫນ້າແນວສິເສົ້າແມ່ນບໍ່ມີ...

No comments:

Post a Comment