Sunday, February 23, 2014

ຄົນດີຕ້ອງມີສິນທຳບ້ານເມືອງເຕັມໄປດ້ວຍດ໋ອກເຕີຣ໌

ແຕ່ຂາດສິນທຳຄວາມດີ

ຈະເຮັດໃຫ້ເສື່ອມລາສີ

ປົກຄອງເມືອງແສນເສົ້າ

ປະຊາຊົນເຂົາສິທຸກຍາກຮ້ອນ

ຊາວນາສິອຶດຢາກ

ລູກຫລານເຫລັນພາຍພາກຫນ້າ

ສິນິນທາທ້ວງກ່າວຂວັນ...ເຈົ້າແລ້ວ

No comments:

Post a Comment