Saturday, January 25, 2014

ກັມລີຂິດ     ຄົນເຮົາເກີດມາລ້ວນຕ່າງກັນ ບາງຄົນລວຍບາງຄົນຈົນ ບາງຄົນງາມບາງຄົນບໍ່ງາມ
ບາງຄົນອາຍຸສັ້ນບາງຄົນອາຍຸຍາວ ບາງຄົນມີອຳນາດບາງຄົນໄຮ້ອຳນາດ ບາງຄົນມີປັນຍາຫລາຍ
ບາງຄົນມີປັນຍາຫນ້ອຍ...ເຊິ່ງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເຮົາເອງເປັນຜູ້ເຮັດທັງນັ້ນ ບໍ່ມີໃຜເຮັດໃຫ້ເຮົາດອກ
     ໃນສາສະຫນາພຸດ ພະພຸດທະເຈົ້າສອນໄວ້ວ່າ ສັດໂລກຍ່ອມເປັນໄປຕາມກັມ (ກໍາ) ເຊິ່ງ
ກໍ່ຫມາຍເຖິງເຮົາເປັນຢ່າງທີ່ເຮົາຄິດ ເຮົາເຮັດ ເຮົາເຮັດແນວໃດໄດ້ແນວນັ້ນ ເຮັດດີໄດ້ດີເຮັດຊົ່ວໄດ້ຊົ່ວ
ເວລາເທົ່ານັ້ນເປັນເຄື່ອງພິສູດ......
     
   ກັມຂອງຄົນ

 • ອາຍຸສັ້ນຍ້ອນຂ້າສັດຫລາຍ
 • ອາຍຸຍືນຍ້ອນງົດເວັ້ນຈາກການຂ້າສັດ 
 • ມີໂຣຄາພະຍາດຫລາຍຍ້ອນບຽດບຽນສັດ 
 • ມີໂຣຄາພະຍາດນ້ອຍຍ້ອນງົດເວັ້ນຈາກການທໍລະມານສັດ 
 • ຜິວພັນບໍ່ງາມຍ້ອນມີຄວາມຄຽດແຄ້ນພະຍາບາດ
 • ຜິວພັນງາມຍ້ອນບໍ່ມີຄວາມຄຽດແຄ້ນພະຍາບາດ
 • ບໍ່ມີອຳນາດຍ້ອນມີຄວາມອິດສາລິດສະຫຍາຜູ້ອື່ນ 
 • ມີອຳນາດຫລາຍຍ້ອນບໍ່ມີໃຈອິດສາຄົນອື່ນ 
 • ຖານະຍາກຈົນຍ້ອນບໍ່ໃຫ້ທານ 
 • ຖານະຮັ່ງມີຍ້ອນໄດ້ບໍລິຈາກທານ 
 • ເກີດໃນສະກຸນຕ່ຳຍ້ອນຖືຕົວແລະດູຖູກຄົນອື່ນ 
 • ເກີດໃນສະກຸນສູງຍ້ອນບໍ່ດູຖູກຢຽບຫຍາມຄົນອື່ນ 
 • ມີປັນຍານ້ອຍຍ້ອນບໍ່ມັກຂົນຂວາຍຫາຄວາມຮູ້
 • ມີປັນຍາຫລາຍຍ້ອນມັກຂົນຂວາຍຫາຄວາມຮູ້ຢູ່ສະເຫມີ....

No comments:

Post a Comment