Monday, December 10, 2012

ຢ່າລືມຄຸນຄັນໄດ້ກິນຕ່ອນຊີ້ນ ຢ່າລືມແຫ່ງຄຸນຫມາ

ຂະໂມຍບໍ່ມາລັກ ກໍເພາະຫມານອນເຝົ້າ

ຢ່າໄດ້ລືມຄຸນເຖົ້າ ແມວບັກດຳໂຕເກີດກ່ອນ

ຖົງໃໝ່ໜູບໍ່ຫຍໍ້າ ປາງນັ້ນກໍແມ່ນແມວ ນັ້ນແລ້ວ

ສອນວ່າ: ຢ່າລືມບຸນຄຸນຜູ້ທີ່ມີພະຄຸນຕໍ່ເຮົາເຊັ່ນ: ພໍ່ແມ່ ໆລໆ

ໃຫ້ຕອບບຸນແທນຄຸນເພິ່ນ ເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແພ່

ຂະໂມຍບໍ່ມາລັກຂອງ ເພາະມີຫມາເຝົ້າບ້ານ

ຫນູບໍ່ກັດເສື້ອຜ້າ ກະເພາະມີແມວຄອຍຈັບຫນູກິນ

ສະນັ້ນມີຫຍັງກະໃຫ້ມັນກິນແດ່ ເວົ້າງ່າຍໆກະຄື

ລ້ຽງມັນດີໆ ຢ່າລືມຄຸນມັນ

ອີກຢ່າງເປັນຄົນໃຫ້ມີຈິດໃຈສູງໄວ້ ຢ່າເປັນຄົນຈິດໃຈຕ່ຳຊ້າ

ໃຫ້ເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນ ຊ່ວຍເຫລືອກັນໃນຍາມຕົກທຸກໄດ້ຍາກ

ການເກີດເປັນຄົນນີ້ນັບວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຍາກແລ້ວ

ແຕ່ການຈະະເຮັດຄວາມດີຕໍ່ກັນ ມັນຍາກຍິ່ງກ່ວາ

ຈົ່ງພະຍາຍາມ ຈົ່ງພະຍາຍາມ ໆລໆ 

No comments:

Post a Comment