Monday, December 10, 2012

ຢ່າລໍຊ້າ
ຊື່ວ່າບຸນກຸສົນນີ້ຄົນເຮົາສົມຄວນເຮັດໄວ້

ຖ້າຫາກວ່າໃຜບໍ່ສ້າງຫາບຸນໄວ້ກິ່ນບໍ່ຫອມ

ເກີດເປັນຄົນເຮົາຄວນສ້າງໃນທາງດີນັ້ນລະແມ່ນ

ໃຜຜູ້ຫລົງໄປຫາໂລບລ້ຽວຍາມຕາຍແລ້ວສິເພິ່ງຫຍັງ

ສອນວ່າ: ເກີດເປັນຄົນເຮົາຄວນສ້າງບຸນໄວ້ 

ຖ້າບໍ່ສ້າງຕາຍແລ້ວສິເພິ່ງຫຍັງ ຄວາມຈິງກໍ່ຄືວ່າ

ຕາຍແລ້ວມີແຕ່ບຸນເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮົາຈະເພິ່ງໄດ້

 ****************

ໃຜມັກດີກະຫາດີໄວ້ຫາເອົາເອງຈັ່ງສິແມ່ນ

ຢູ່ຊື່ໆມາຄຶດຢາກໄດ້ກະເຊີນເຈົ້າຖ້າໂຕ່ງເອົາໂລດແລ້ວ

ບໍ່ມີໃຜສິອອນຊອນຊ້ຳຫາເອົາເອງຊັ້ນຕົ໋ວຫວາ!

ເກີດເປັນຄົນໃຕ້ລຸ່ມຟ້າສົມຄວນໃຊ້ແນ່ສະຫມອງ

ສອນວ່າ: ຄວາມດີນີ້ຕ້ອງເຮັດເອງ ໃຜເຮັດຜູ້ນັ້ນໄດ້

ລໍໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດໃຫ້ມັນຍາກ ລຳບາກ

ບໍ່ທັນໃຈ ສະນັ້ນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຈົ່ງເຮັດເອົາເອງ

ຕາມກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງຕົນທີ່ພໍເຮັດໄດ້ ໆລໆ

*******************

No comments:

Post a Comment