Monday, December 10, 2012

ໂລກວຸ່ນວາຍຄົນເຮົານີ້ຫນຶ່ງຢາກໂກ້

ສອງຢາກເກັ່ງຢາກເກີນເຂົາ

ອັນທີ່ສາມຢາກມີເງິນ ຢາກຮັບລາດຊະການ ຢາກມີຫນ້າ

ຢາກໃຫ້ມີຄົນມາຍ້ອງມາຍໍໂຕໃຫ້ເກິ່ງເດິ່ງ

ກັບຫາມັກຜູ້ສາວສ່ຳນ້ອຍເປັນຊູ້ຢູ່ທົ່ວເມືອງ

ຫມາຍເຖິງ: ຄົນເຮົານີ້ໃຜກະຢາກດັງ ຢາກໂກ້
 
 ຢາກມີຫນ້າມີຕາ ຢາກໃຫ້ຄົນມາຍ້ອງວ່າໂຕດີໂຕເດັ່ນ
 
 ແລະອີກອັນຫນຶ່ງກະຄືມັກສາວສ່ຳນ້ອຍ  

ໂດຍບໍ່ຄິດຮ່ຳເລີຍວ່າ ນີ້ຄືຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມຈິບຫາຍ
  
ຈົ່ງອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນເຂົ້າໄວ້ ແລ້ວຈະມີຄົນມາ

ນິຍົມເຈົ້າເອງ ຢ່າເດັ່ນຈົນເກີນຕົວ ດຽວສິມີບັນຫາ ໆລໆ

*****************

ຊູ່ມື້ນີ້ໂລກລຸ່ມໃຕ້ໃຈມະນຸດເຮົາຫຸນຫັນ

ຄົນບໍ່ຟັງຄວາມກັນຕ່າງກະດັນໄປຄົນລະກ້ຳ

ສິນກັບທຳຄົນເຊົາໃຊ້ຖືກັນໄປພຽງປາກວ່າ

ປະຕິບັດກະບໍ່ໄດ້ຄົນເຮົາໄດ້ຫ່ວງແຕ່ກາມ

ຫມາຍເຖິງ: ຄົນເຮົາບໍ່ຟັງຄວາມກັນແລ້ວ

ຄົນສ່ວນຫລາຍເຫັນແກ່ຕົວ ສິນທຳກະບໍ່ມີ 

ເວົ້າພຽງແຕ່ປາກ ປະຕິບັດບໍ່ໄດ້

ແຕ່ລະມື້ມີແຕ່ຫລິ້ນແຕ່ກິນ ຫາມົ້ວສຸມທາງເພດ

ຄວາມດີບໍ່ສ້າງ ກໍ່ເລີຍເປັນເຫດໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກ

ຄວາມເດືອດຮ້ອນຕາມມາ ໆລໆ

***************


No comments:

Post a Comment