Thursday, August 16, 2012

ຄວນຈື່ຈຳ • ສອງຮັກຈຶ່ງເປັນດອງ ສອງປອງຈຶ່ງເປັນຊູ້ ສອງຮູ້ຈຶ່ງເປັນຜົວເປັນເມຍ
 • ອາຫານແຊບເມື່ອຢາກ ຂອງກິນແຊບຂຶ້ນກັບຜູ້ມັກ
 • ເງິນຄໍາຫາໄດ້ ນໍ້າໃຈຫາຍາກ
 • ຄັບທີ່ຢູ່ໄດ້ ຄັບໃຈຢູ່ຍາກ
 • ນໍ້າສະຫມຸດເລິກແລະກວ້າງເຊືອກຢັ່ງກໍ່ຍັງເຖິງ ບາດວ່າໃຈຄົນນີ້ຢັ່ງບໍ່ຖ່ອງເຖິງໄດ້
 • ໄມ້ແກ່ກາຍຍາມເບັດ ເຫັດແກ່ກາຍຍາມແກງ
 • ການຮ້ອງໄຫ້ເປັນກໍາລັງຂອງເດັກ ອາກາດເປັນກໍາລັງຂອງນົກ...ນໍ້າເປັນກໍາລັງຂອງປາ ປວງປະຊາເປັນກໍາລັງຂອງຊາດ
 • ອ້ອຍຕານຫວານລີ້ນແລ້ວສິ້ນຊາກ ແຕ່ລົມປາກຫວານຫູບໍ່ຮູ້ຫາຍ
 • ຟັງດ້ວຍດີ ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບຍ່ອມເກີດປັນຍາ
 • ຢ່າໄດ້ຕິດຕາມກົ້ນນໍາຄົນທ້ອງຍຶ່ງ ມັນສິຕົດໃສ່ເຈົ້າໃຫ້ດັງວື້ປື່ງເຫມັນແທ້ດາຍ........
 • ຢ່າໄດ້ຂຶງຂັງຫນ້າວາຈາເວົ້າອົ່ງ ຝູງພີ່ນ້ອງພົງເຊື້ອສິພາກັນເຫີນຫ່າງ
 • ເກີດເປັນຄົນໃຫ້ຮຽນຄວາມຮູ້ ເປັນຄົນປູ້ເຂົາບໍ່ຢໍາ ບໍ່ຮູ້ຂາວຮູ້ດໍາ (ບາບ ບຸນ ຄຸນ ໂທດ) ເຂົາບໍ່ເກງບໍ່ຢ້ານ
 • ຍິງເກີດມາເພື່ອສືບສາຍ ຊາຍເກີດມາເພື່ອສືບຊາດ ຢ່າຄິດເວວາດໄປທາງບໍ່ດີ
 • ມີວິຊາຄວາມຮູ້ ແຕ່ຂາດສົມບັດຜູ້ດີກໍ່ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້
 • ການເວົ້າ ການຂຽນພາສາທີ່ຖືກຕ້ອງ ເປັນເຄື່ອງຫມາຍຂອງຜູ້ມີວັດທະນະທໍາສູງ
 • ເຮັດນໍາຜູ້ຕໍ່າເຂົາຈ່ອງລົງ ເຮັດນໍາຜູ້ສູງເຂົາດຶງຂຶ້ນ
 • ຂຶ້ນພູສູງຈຶ່ງເຫັນທົ່ງກວ້າງ.........ວ່າຊັ້ນໄດ໋!!
 • ຜົນທັງຫລາຍເກີດມາຈາກເຫດ ມີເຫດຈຶ່ງມີຜົນ
 • ຜູ້ຍິງມີຄວາມອາຍ ຮູ້ຈັກສະງ່ຽມຈຽມຕົວຈຶ່ງງາມ
 • ຜູ້ຊາຍມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດກໍ່ງາມເຫມືອນກັນ
 • ...........................

No comments:

Post a Comment