Friday, August 17, 2012

ເກັບໄວ້ເຕືອນໃຈ

 • ຈັນໃສແຈ້ງດວງດຽວບໍ່ມີຊື່ນ ດາວຕ້ອງຢູ່ແວດລ້ອມຫລາຍຊັ້ນຈຶ່ງຄ່ອຍເຮືອງ ທ່ານເອີຍ
 • ຄໍາປາກພໍ່ແມ່ນີ້ຫນັກເກິ່ງທໍຣະນີ ໃຜຜູ້ຢຳແຢງນົບຫາກຊິເຮືອງເມືອຫນ້າ
 • ຊື່ວ່າແນວກໍາພ້າ ຫມູຫມາມັນກໍຫນ່າຍກາຍຫນ້າໃກ້ຊາວບ້ານຖົ່ມນໍ້າລາຍ
 • ທ່ຽວທາງບໍ່ສຸດເສັ້ນ ຢ່າຄືນຫລັງໃຫ້ເຂົາຢຽບແຫນງວ່າຕາຍຫນ້າພຸ້ນເຂົາຊິຍ້ອງວ່າດີ
 • ໂທໂສໂມໂຫນີ້ ຫາກພາໂຕຕົກຕໍ່າໃຫ້ຄ່ອຍຄິດຄ່ອຍເວົ້າ ຈາຕ້ານໃຫ້ມ່ວນຫູ
 • ທໍາການສ້າງອັນໃດໃຫ້ຮິ່ນຕອງແດ່ຖ້ອນ ຢ່າໄດ້ເຫັນແກ່ໃກ້ກິນກ້ວຍໂມ້ມເລີຍ
 • ແສນຊິໄກບວກທ້າງ ສະໃຫຍ່ຊົນລະທີກໍຕາມທ້ອນ ຄັນແມ່ນທໍາພຽນຂຸດຫາກຊິເຖີງວັງນໍ້າ
 • ໃຫ້ຄ່ອຍພຽນຫາສ້າງ ສະເຫມີແຕນແປງຊໍ່ໃຫ້ຄ່ອຍສືບຕໍ່ໄວ້ສະເຫມີເຜີ້ງສືບຮັງ
 • ຢ່າໄດ້ທໍາໃຈພ້ຽງ ເຂົາຮໍຂົ່ມຂືນ ຄວາມຄິດຢ່າໄດ້ຕື້ນ ສະເຫມີຫມໍ້ປາກບານ
 • ທາງຫລາຍເສັ້ນ ຕາມໃຈຊິເລືອກໄຕ່ ເຈົ້າຫາກມັກມັກເສົ້ນໂຄ້ງ ໂງງ້ຽວກໍຫາກມີ
 • ຊົນລະທານໍ້າ ໄຫລລົງຕາມຮ່ອມ ນໍ້າບໍ່ຫ່ອນໄຫລຂຶ້ນເທີງຟ້າຍອດດອຍ
 • ຕີເຈັບແລ້ວແສນຊິອອຍກໍປານດ່າ ແມ່ນວ່າເວົ້າຈ້ອຍໆກໍປານໄມ້ຖັ່ງຕາ
 • ຢ່າສິຫວັງສຸກຍອ້ນບຸນເຂົາມາເພິ່ງ ສຸກກະສຸກເພິ່ນພຸ້ນບໍ່ມາກຸ້ມຮອດເຮົາດອກນາ
 • ຢ່າໄດ້ໄລລືມຖີ້ມ ຜັກກະເດົາຕົ້ນເກົ່າຢ່າໄດ້ລະເຜົ່າເຊື້ອ ໄປຫຼົງຍ້ອງຜູ້ອື່ນດີ


No comments:

Post a Comment