Monday, June 24, 2013

ເຖົ້າມາຄວນຄະນຶງ

  • ຜູ້ເຖົ້າເມົານຳໄຮ່ຫລານບໍ່ຢາກຫົວຊາ
  • ຜູ້ເຖົ້າເມົານຳນາຫລານບໍ່ຢາກຢຳຢ້ານ
  • ຜູ້ເຖົ້າຂີ້ຄ້ານຫລານບໍ່ຢາກຢຳແຢງ
  • ຜູ້ເຖົ້າປາກແດງຫລານບໍ່ຢາກເຂົ້າໃກ້
  • ຜູ້ເຖົ້າຈິດໃຈຮ້ອນຫລານບໍ່ຢາກເຫັນ
  • ຜູ້ເຖົ້າຈິດໃຈເຢັນຫລານກໍ່ບໍ່ຢາກພໍ້
  • ຜູ້ເຖົ້າຂີ້ສໍ້ຫລານບໍ່ຢາກຫລຽວແລ
  • ຜູ້ເຖົ້າຕໍແຫລຫລານບໍ່ຢາກລົມພໍຄວາມ
  • ຜູ້ເຖົ້າມັກເຂົ້າສ້ວມຫລານນີ້ກໍ່ຊັງ

  • ......ເພິ່ນວ່າ ຝຸງຄົນເຖົ້າຖ້າບໍ່ເຮັດຕາມຄອງມັນບໍ່ຄ່ອງ
 ເຂົາສິດູຫມິ່ນຫນ້າຈາເວົ້າກ່າວຂວັນ ເຂົາສິພາກັນທ້ວງຕິຕຽນທັງໂລກ 

ເຂົາສິວ່າເຖົ້າແກ່ແດດບໍ່ຫລຽວເບິ່ງທາງຕົມ ເຂົາສິວ່າເຖົ້າແກ່ລົມບໍ່ຫລຽວເບິ່ງນ້ຳ 

ເຂົາສິກຳດິນຜຶກໃສ່ໂຮຍຮຳຫນ້າ  ... ສະນັ້ນ ຄັນວ່າເປັນຄົນເຖົ້າກໍ່ຕ້ອງຮູ້ຮີດຮູ້ຄອງ

 ໃຫ້ເຂົ້າວັດຟັງທຳຈຳສິນ ພາວະນາ ໃຈບຸນເວົ້າມ່ວນ ຮັກລູກຮັກຫລານ 

ແລ້ວຫລູກຫລານຈະຮັກແລະເຄົາລົບເອງ...
.....................................
.................

No comments:

Post a Comment