Monday, June 10, 2013

ຊາດຄົນ

+ ເກີດເປັນຄົນ ຕ້ອງຄົນໃຫ້ທົ່ວ

ປາກຢ່າລົ້ນ ກົ້ນຢ່າຮົ່ວ

ຊົ່ວຢ່າມີ ນີ້ແຫລະຄົນ

+ ເກີດເປັນຄົນ ໃຫ້ເປັນຄົນແທ້

ຄົນຈິງຄົນແນ່ ຄົນກໍ່ຄົນແທ້ໆ 

ຫນຽວຕຸ້ຍ ໆ ຈຶ່ງແມ່ນຄົນ
..............
.................................

No comments:

Post a Comment