Wednesday, October 17, 2012

ພາສາຈີນ

A :你好!
Nǐ hǎo! 
ໜີ່ຫ່າວ
ສະບາຍດີ 

B :你好吗?
Nǐ hǎo ma?
ໜີ່ຫ່າວມະ
ເຈົ້າສະບາຍດີບໍ່

A :我很好,你呢?
Wǒ hěn hǎo, nǐ ne?
ຫວໍ່ເຫີ່ນຫ່າວ ໜີ່ເນິ
ຂ້ອຍສະບາຍດີ ເຈົ້າເດ໋

B :我也很好。谢谢!
Wǒ yě hěn hǎo. Xiè xiè!
ຫວໍເຫຍ່ເຫີນຫ່າວ ເຊ່ຍເຊ່ຍ
ຂ້ອຍສະບາຍດີ ຂອບໃຈ

A:你叫什么名字?
Nǐ jiào shén me míng zì?
ໜີ່ຈ້ຽວເສີນເມິໝິງຈື້
ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ

B:我叫...。
Wǒ jiào....
ຫວໍ່ຈ້ຽວ....
ຂ້ອຍຊື່....

A:很高兴认识你。
Hěn gāo xìng rèn shi nǐ.
ເຫີ່ນເກົາຊິ່ງເຣີ່ນສືໜີ່
ຍິນດີທີ່ໄດ້ຮູ້ຈັກ

B:我也一样。
Wǒ yě yī yàng.
ຫວໍເຫຍ່ອີຍ່າງ
ຂ້ອຍກໍ້ຄືກັນ

From: www.punlao.com

No comments:

Post a Comment