Friday, August 17, 2012

ຄຸນນະທຳ 10 ປະການ

  1. ກ້າຫານໃນທາງທີ່ຊອບ.
  2. ປະກອບກິດດ້ວຍຄວາມຂະຫຍັນ.
  3. ໝັ່ນສຶກສາຫາຄວາມຮູ້.
  4. ກະຕັນຍູຕໍ່ຜູ້ມີພຣະຄຸນ.
  5. ສົມບູນດ້ວຍມາລະຍາດ.
  6. ບູຊາສາດສາສະນາ ແລະພັກລັດ.
  7. ເຄັ່ງຄັດຕໍ່ລະບຽບ.
  8. ບໍ່ເອົາປຽບມິດສະຫາຍ
  9. ມີຈິດໃຈແຜ່ຜາຍເອື້ອເຝື້ອ
  10. ເຊື້ອຟັງພໍ່ແມ່ ຄູບາອາຈານ.

No comments:

Post a Comment