Wednesday, May 29, 2013

ຄວາມຕາຍນີ້ແຂວນຄໍທຸກບາດຍ່າງ

ຝົນຕົກບໍ່ເຄີຍເວັ້ນ ແດດຮ້ອນບໍ່ເຄີຍຢຸດ
ກາງເວັນຫລືກາງຄືນ ລ້ວນແຕ່ຕາຍທັງນັ້ນ
ກ່ອນຈະຕາຍຄວນຮູ້ ສ້າງຄວາມດີເອົາໄວ້ແນ່
ພໍ່ແມ່ສອນແຕ່ນ້ອຍ ໃຫ້ພຽນສ້າງແຕ່ສິ່ງດີ

 ບາດເຮົາຕາຍໄປແລ້ວ ບໍ່ມີສ່ວນເປັນເຈົ້າຂອງ (ສົມບັດພາຍນອກ)
ມີແຕ່ຄຸນຄວາມດີ ຫລືວ່າບຸນກັບບາບ
ຍາມເປັນຄົນກໍມີໄດ້ ຍາມຕາຍໄປກໍຍັງຢູ່

 ຄວາມຕາຍໃຜສິຮູ້ ວ່າເຮົາມ້ວຍມື້ໃດ ??
...................
........................................


No comments:

Post a Comment