Friday, November 9, 2012

ເລົ້າກິນແລ້ວຈະເປັນຈັ່ງຊີ້ຈອກທີ່ 1: ຕຶ່ງໆ ຕັ່ງໆລະວັງຕົວ

ຈອກທີ່ 2: ສະຫມອງໃສເຫັນຜູ້ໃດກໍຖາມ

ຈອກທີ່ 3: ບໍ່ມີໃຜຖາມກໍຢາກບອກ

ຈອກທີ່ 4: ຈິດເລີ່ມວີ່ໃຈເລີ່ມວອນ

ຈອກທີ່ 5: ປາກກໍກ້າວາຈາກໍແຂງ

ຈອກທີ່ 6: ເລີ່ມຈົກພຸ້ນຈົກພີ້

ຈອກທີ່ 7: ເລີ່ມເຮັດຮະເຮັດຮາມ

ຈອກທີ່ 8: ເລີ່ມແຜດສຽງຮ້ອງສຽງລຳ

ຈອກທີ່ 9: ມີແຕ່ຜູ້ເວົ້າບໍ່ມີຜູ້ຟັງ

ຈອກທີ່ 10: ມີກໍຢິບບໍ່ມີກໍຢິບ

ຈອກທີ່ 11: ເຊັດທັງເຫື່ອເຊັດທັງຮາກ

ຈອກທີ່ 12: ນອນລະງ້ອງເອົາຫມາເປັນເພື່ອນ

ຈອກທີ່ 13: ຫມູ່ໄດ້ຫາມໄປສົ່ງ

ຈອກທີ່ 14: ມິດຈີ່ລີ່ໃນຫ້ອງໄອຊີຢູ (ICU)


No comments:

Post a Comment